Senast ändrad: 2018-01-09 09:48

Ökade spotpriser under årets första vecka

Under årets första vecka steg spotpriserna i de svenska budområdena med 7 procent.
I Danmark och Tyskland ökade spotpriserna med hela 40 (DK1), 31 (DK2) respektive 30 procent under vecka 1 jämfört med föregående vecka. Det förekom även negativa timpriser i båda länderna.
Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år förändrades från föregående vecka med -1, -26 respektive 1 procent.

Priset på olja ökade med 1 procent.
Genomsnittspriset på gas sjönk med 2 procent. Kolpriset var i princip oförändrat.

Tillgängligheten i den svenska och nordiska kärnkraften sjönk med 6,procent respektive 4,8 procent under veckan på grund av avbrott på Forsmark 3.

Senast ändrad: 2017-10-10 09:40
I veckans Läget på energimarknaderna rapporterar vi bland annat om att oljepriserna backat tillbaka något efter de prisökningar som skedde i samband med orkanerna som drog förbi Karibien och USA.
 
Oljemarknaden
Råoljepriserna backade något under föregående vecka, i trend med utvecklingen den senaste månaden. Mycket av nedgången kan förklaras med en rekyl från nivåer som nåddes i efterdyningarna av orkanerna Harvey, Irma och Maria i Mexikanska Golfen och Karibien. De relativt stora raffinaderinedstängningar som orkanerna medförde på USA:s sydkust innebar stora neddragningar av kommersiella bränslelager och som konsekvens ett uppdämt behov av råolja till raffinaderierna när de återstartade. Denna effekt har nu avmattats.
 
Gasmarknaden
Lägre temperaturer i nordvästra Europa har fått priserna på de flesta europeiska gashubbarna att stiga, vilket i sin tur har minskat efterfrågan på gas i elsektorn. De norska gasleveranserna har dock ökat de senaste veckorna, men nyheten om ytterligare underhållsarbete på de norska fälten Kollsnes och Vesterled kan resultera i en mer ansträngd, framför allt i Storbritannien. Detta minskar möjligheten för export till kontinenten vilket i sin tur kan trigga uttag ur lager i nordvästra Europa tidigare än förväntat. Nordvästeuropa planeras dock motta 0,55 miljarder kubikmeter LNG under vecka 41 vilket kan lätta upp marknadssituationen något.
 
Kolmarknaden
Europeiska kolpriser har ökat under den senaste veckan som en följd av en stor efterfrågan på el på den franska marknaden samt stödjande signaler från Stilla havs-området. Osäkerheter kring fransk kärnkraft har också ökat efterfrågan på kol. Strejker i australiensiska gruvor har också stärkt det europeiska kolpriset. Större prisökningar bromsades dock av en brist på fysiska transaktioner och en frånvaro av kinesiska köpare som en följd av den veckolånga ledigheten i samband med nationaldagen.
 
Marknaden för utsläppsrätter
Under vecka 39 steg priserna på utsläppsrätter med åtta procent, jämfört med föregående vecka. Under vecka 40 sjönk priserna, då lägre vinstmarginaler för de koleldade kraftverken minskade efterfrågan.

Senast ändrad: 2017-10-03 10:00

Lägre spotpriser i Sverige och negativa timpriser i DK1.

Systempriset gick under veckan ner 7 procent vilket är lägre än under vecka 38. De genomsnittliga spotpriserna för SE1-SE3 sjönk med 14 procent medan SE4 sjönk med 17 procent.

Under veckan förekom negativa timpriser i Danmark (DK1). Priserna för kvartal 1 2018 för SE1-SE4 sjönk under veckan med mellan 5-31 procent.

Bränslepriserna för olja och gas ökade något under veckan. Kolpriset sjönk dock med 3 procent.

De ingående magasinnivåerna i Sverige och Norden ligger fortsatt strax under normalnivåer.

Tillgängligheten i kärnkraften fortsatte att öka under veckan i Norden och Sverige, till 70 respektive 60 procent. Ringhals 2 började sin upprampning under veckan efter att ha varit i årlig revision.

Energimarknadsinspektionen

Vattenfall är inte färdiga med investeringar i Tyskland. Erfarenheterna från tidigare tyska investeringar har inte sjunkit in.

Svenska energijätten Vattenfall köper det tyska vindkraftsparkprojektet PNE Wind Atlantis från det tyska bolaget PNE Wind.

Köpesumman anges inte exakt av Vattenfall utan beskrivs som ett lågt, tvåsiffrigt antal miljoner euro.

Vindkraftsparken ligger i den tyska delen av Nordsjön. Projektet har en potential på 73 vindturbiner, enligt ett pressmeddelande.
Ny Teknik.

http://www.nyteknik.se/energi/vattenfall-koper-tysk-vindkraft-6816850

Under 2015 har min nätägare, monopolist, höjt priset två gånger, dels en gång när Fortum ägde nätet, dels en gång sedan  Ellevio köpt nätet.

Nu kommer nästa chockhöjning den 1 januari 2016. En höjning med 11%!

Oberoende bedömare anser att prisökningen rimligen borde var 1-2%. Vi har ju ett läge när inflationen i princip är obefintlig! Under vissa månader har vi ju dessutom haft deflation!

Regeringen ser sannolikt inga anledningar att motverka detta ocker eftersom det genererar mer intäkter skattevägen och dessutom är Vattenfall statligt och har ett avkastningskrav för att fylla de ”tomma ladorna”!

Månadsmedelpriset för november
ELPRISERNA LIGGER FORTSATT LÅGT – 1 DECEMBER 2015
(Borås Elhandel AB)

Månadsmedelpriset på NordPool hamnade för november månad på 24,01 öre/kWh för elområde 3. Det är en liten ökning med 1,92 öre sedan oktober.

Priset på el fortsätter att vara relativt lågt även om vi närmar oss vinter. Priserna på de längre avtalen sjunkit ned till nya rekordnivåer och det är ett bra läge att säkra sitt elpris till ett riktigt lågt pris just nu. Det är främst de fallande priserna på råvarubörserna för kol och olja som fortsätter att dra med sig priserna också på de längre elavtalen.
Den milda hösten tillsammans med välfyllda vattenmagasin har hållit nere elpriserna på låga nivåer under hela hösten.
Väderprognoserna för den närmaste perioden visar på att det troligen kommer att bli mildare, och möjligen också med mer nederbörd än normalt. Men slår prognoserna om till kallare och torrare väder kan elpriserna snabbt förändras.

 

Solkraftverk som flyter på två dammar i Japan ger 2,9 megawatt.

 

I länder där öppen slättmark är en bristvara och därför dyr byggs nu flytande solkraftverk på oanvända vattenytor.

Nyligen invigdes ett sådant i Japan som för tillfället anses vara världens största i sitt slag. Det består av två anläggningar placerade på varsin damm där effekten är 1,7 respektive 1,2 megawatt.

De förväntas tillsamman ge omkring 3,3 GWh per år vilket ska räcka för elförsörjningen av omkring 1 000 hushåll, enligt ett pressmeddelande från Kyocera som driver det franskbyggda kraftverket som består av drygt 11 000 solpaneler placerade på flytblock.

Vid sidan av att spara dyr mark ger vattenplaceringen en avkylande effekt vilket ökar effektiviteten i anläggningen.

Tidigare i år aviserade Kyocera bygget av ett ännu större flytande kraftverk med effekten 13,4 MW. Den kommer från 50 000 solcellspaneler som ska ge 16 GWh/år när kraftverket tas i drift i mars 2016.

Då kommer förmodligen det japanska kraftverket vara störst i sitt slag men enligt Wired planeras ett mycket större flytande solkraftverk i Brasilen.

Det ska anläggas på floden Uatuma i anslutning till ett existerande vattenkraftverk och få en effekt på 350 MW.

Länk: http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3902426.ece?anp_mid=14790299&anp_rid=673276513

2014-10-07

I gårdagens och dagen tidningar läser vi att Fortum skall sälja ut elnäten i Sverige.

Finländska Fortum skall senare i oktober offentliggöra en försäljning av energibolagets svenska elnät för ca 53 miljarder kronor.
I december i fjor såldes det finländska nätet för motsvarande 22 miljarder till ett kanadensiskt bolag.

Jag har tidigare skrivit om det tre värsta nätprofitörerna i Sverige. De tre är Fortum, Vattenfall och Eon.

En ny ägare som köpt anläggningarna till ett högt pris önskar sannolikt ha en rejäl avkastning, vilket kan rendera ytterligare höjningar av nätkostnaderna för abonnenterna.
Vi kan bara hoppas att Energimyndigheten kan hålla nere påslagen. Företagen har ju monopol. Som konsument kan man ju inte byta.

Här är mitt tidigare inlägg.
” 2014-09-06

Elnätsavgifter skall sänkas!

I går fattade regeringen beslut om skärpta regler för landets elnätsbolag, för att garantera att de inte tar ut oskäliga avgifter. I praktiken väntas nu elnätsavgifter att sjunka med sammanlagt tiotals miljarder under kommande intäktsperiod 2016-2019.

De nya reglerna träder i kraft den 1/11 2014.”