Läsa elfakturan

EL-fakturan.

Din elräkning är uppdelad i två delar

  • nätdel – en faktura från nätbolaget
  • förbrukningsdel – en faktura från elleverantören

Nätdelen är kostnaden för elnätet. Denna del påverkas inte vid ett byte av elleverantör. Den som äger nätdelen har rätt att ta ut kostnader för drift och underhåll av nätet. Det bör dock poängteras att undersökningar visar att flertalet nätoperatörer tar ut oskäligt höga priser. I något fall är nätbolagens ”överpris” mer än 4.000:- kr/år för en villa med en årsförbrukning på 20.000 kWh och en säkringsstorlek på 16 ampere. Uppgifterna redovisades i DN den 3.12.-00.

Nätdelen innehåller dessutom en rörlig del som baseras på förbriukningen.

Förbrukningsdelen är den del som upptar kostnaden för den förbrukade mängden el du har.

Faktureringen av elförbrukningen sker genom månatliga avläsningar av din förbrukning.

På både nätfakturan och elfakturan tillkommer skatt och moms. En kostsam lustighet finns här – man betalar moms också på energiskatten – ett sätt att bredda skattebasen.

Om du för närvarande har samma nätbolag som elbolag så får du bara en räkning där båda delarna är specificerade. Vi ett byte som innebär att det blir olika bolag för nät och el, så kommer du att få två fakturor. En för vardera nätkostnader respektive förbrukningskostnader. Denna uppdelning kommer på sikt att gälla även om du har samma bolag för både nät och el.

Ranking av Sveriges nätägare. Kontrollera din nätägare.


OBS! Tillverkningsföretag skall inte betala energiskatt!