Sammanfattning

Senast ändrad: 2019-11-13 09:02

Här sammanfattar vi nuläget på elmarknaden.

Elpriset steg under oktober månad 

Medelspotpriset för SE3 steg med knappt 10 procent under oktober månad till 41 öre/kWh jämfört med månaden innan. Orsakerna till det stigande elpriset var framförallt att elanvändningen ökade till följd av lägre temperaturer.

Nära normala nivåer i vattenmagasinen

Magasinnivåerna i Sverige ligger nu något över det normala medan Norge ligger en bit under normal nivå. I Sverige var magasinsnivån 76,7 procent under vecka 44 vilket är 1 procentenhet över medelnivån för perioden 1996–2018. I Norge var fyllningsgraden 80 procent, en bit under medianvärdet på 84,6 procent (perioden 1990–2018).

Slutkundernas elkostnad något lägre i september

För en lägenhetskund i SE3 sjönk det rörliga elpriset under september till 60 öre/kWh och för en kund i villa med elvärme hamnade det på 46 öre/kWh. Dessa två avtal har ändå sjunkit kraftigt sedan årsskiftet med 27 respektive 32 procent.

Rekordstor nettoexport av el hittills under 2019

Under de senaste 4 veckorna har i genomsnitt 3,2 TWh el producerats per vecka. Elanvändningen var samtidigt i genomsnitt 2,7 TWh/vecka vilket är något mindre än den genomsnittliga användningen för perioden. Hittills i år har Sverige nettoexporterat 22 TWh vilket är knappt 2 TWh mer är rekordåret 2015.

Källa. Energimyndigheten

2017-06-28

 

Nytt avtal från 2017-09-01

 

Det har idag blivit klart, efter en sista genomgång av inkomna anbud, att vi fortsätter med Borås Elhandel ytterligare 3 år.
De tre nya avtalsvarianterna kommer i stort att följa samma modell som tidigare

  1. Rörligt avtal med ett vinstpåslag som är 1,9 öre + 3,4 öre i elcertifikat (-0,9 öre från tidigare avtal)
  2. Rörligt avtal enligt punkt 1, men med möjlighet att vintersäkra till fast pris under december, januari och februari
  3. Fast pris under hela avtalsperioden. Lämpligt för dig som vill ha full koll  på kostnaderna.

 

Preliminärt kommer nätverket också att ha en sida på Borås Elhandel där nätverkets medlemmar kan förnya eller förlänga sina avtal, om man väljer att ha andra bindningstider.

 

Jag kommer tillsammans med Borås Elhandel att skicka ut mera utförlig information.

Senast ändrad: 2017-06-27 09:29

I veckans Läget på elmarknaden rapporterar vi om låg tillgänglighet på kärnkraft.

Under vecka 25 har spotpriserna stigit i samtliga svenska budområden, en ökning med 2 procent. Överföringskapaciteten var begränsad från Polen, Danmark och SE3, vilket medförde högre spotpriser i SE4 än i övriga svenska budområden. Priset på kol steg, en ökning med 2 procent. Olje-och gaspriserna sjönk en nedgång med 7 respektive 1 procentenheter från föregående vecka. Även terminspriserna sjönk med 4 respektive 3 procent på månads och kvartalsbasis, men var oförändrade på årsbasis.

Oskarshamn 1 drabbades av ett driftstopp, vilket ledde till att den 19 juni togs beslutet att tidigarelägga avvecklingen, tio dagar innan planerat. Vidare har Ringhals 1 skjutit upp slutdatumet för sin revision från 7 juli till 31 augusti, och Olkiluoto 2 sköt upp slutdatumet för sin revision från 19 juni till 8 juli. Detta har medfört lägre tillgänglig kapacitet från kärnkraften under veckan.

Handel av elcertifikat fortsatte nedåt och minskade med 2 procent.

Källa. Energimyndigheten

Senast ändrad: 2017-05-09 09:38

I veckans Läget på elmarknaden: prisuppgången på elcertifikat har avstannat.

Systempriset sjönk under veckan, en minskning med 11 procent jämfört med föregående vecka. De svenska spotpriserna hamnade på 29,4 EUR/MWh för samtliga elområden.

Terminspriserna för el nästkommande månad och kvartal sjönk under veckan och handlades för 23,9 respektive 23,8 EUR/MWh som veckomedel. Terminspriset för nästkommande år blev oförändrat och handlades för 23,4 EUR/MWh.

Prisuppgången på elcertifikat som inträffade efter att propositionen om förlängningen av elcertifikatsystemet till 2030 med en ambitionshöjning på 18 TWh publicerades har nu avstannat och under veckan föll priset tillbaka med ca 6 procent och handlades för 76,8 SEK/MWh.

Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 27 procent, vilket är cirka 3 procentenheter under det normala, dvs oförändrat.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft var 90 procent under veckan. Ringhals 1 är nu tagen ur drift för revision och beräknas vara tillbaka i produktion den 3 juni. Forsmark 3 kommer att tas ur drift den 27 maj för ett oplanerat underhåll, tillbaka i drift den 3 juni. Men då är vi inne i en period med lägre efterfrågan.

2017-02-07

Sveriges nya klimatlag kan få oväntad skjuts. En färsk rapport från brittiska forskare förutspår att oljan och kolet börjar kulminera redan kring 2020, många år tidigare än oljebolagens prognoser.

Den så kallade ”peak oil”, och ”peak coal”, alltså kulmen för efterfrågan på de stora fossila bränslena, är ett ämne för ständig debatt. Och nu hävdar en rapport från Grantham Institute och Carbon Tracker i London att solkraften och nollutsläppsbilarna nu blir bättre och billigare så fort att prognoserna inte hänger med.

Enligt rapporten kan det räcka att fossila bränslen förlorar en tiondel av en marknad för att revolutionerande effekter uppstår. ”Ett tioprocentigt tapp i energimarknadsandel ledde till kollaps för USA:s kolgruveindustri”, nämner pressmeddelandet till studien som exempel.

En prognos lyder att allt fler elbilar leder till en efterfrågeminskning på två miljoner oljefat varje dag senast 2025, ”en likartad volym överutbud som ledde till oljepriskollapsen 2014-15”.

Läs mer: Ovanligt dålig luft i Stockholm kom från koleldning

Denna prognos kan jämföras med bilden från Internationella energiorganet (IEA), som nyligen förutspådde att så mycket olja slås ut av elbilarna först kring 2040. Och oljebjässen BP sade häromdagen att efterfrågan på olja väntas fortsätta öka in på 2040-talet, om inte annat på grund av ökad plastkonsumtion.

Men redan nu kommer talrika rapporter om att planerad kolkraft i Indien, Japan och Kina stoppas. Enligt Carbon Tracker kan kulmen för kolet komma redan 2020, medan oljan planar ut ungefär samtidigt och sedan stadigt minskar från 2030.

Hur kan prognoserna skilja sig så? Enligt James Leaton på Carbon Tracker är en förklaring element av önsketänkande i fossilbranschens prognoser.

– Det finns inte längre någon ”business as usual” i energisektorn så det är dags att skrota det scenariot. Vi har ett antal tekniker med låga koldioxidutsläpp som når kritisk massa decennier tidigare än en del bolag väntar sig, säger han enligt pressmeddelandet.

Källa: Ny Teknik: http://www.nyteknik.se/energi/rapport-da-kollapsar-marknaden-for-kolet-6823079?source=carma&utm_custom[cm]=302970289,31793&utm_campaign=mail4

Under 2015 har min nätägare, monopolist, höjt priset två gånger, dels en gång när Fortum ägde nätet, dels en gång sedan  Ellevio köpt nätet.

Nu kommer nästa chockhöjning den 1 januari 2016. En höjning med 11%!

Oberoende bedömare anser att prisökningen rimligen borde var 1-2%. Vi har ju ett läge när inflationen i princip är obefintlig! Under vissa månader har vi ju dessutom haft deflation!

Regeringen ser sannolikt inga anledningar att motverka detta ocker eftersom det genererar mer intäkter skattevägen och dessutom är Vattenfall statligt och har ett avkastningskrav för att fylla de ”tomma ladorna”!

2015-06-16

 

Fortum den girigaste eldistributören?

 

Fortum har nu mjölkat sina kunder på elnätsavgifter för sista gången! Under våren har de höjt avgifterna vid två tillfällen. Nu säljer de av nätbolaget som varit en vinstmaskin. Ett helt avskrivet nät som vi kunder betalat av flera gånger.

Men Fortum finns kvar som elleverantör! Det är min förhoppning att du ALLTID väljer en annan leverantör!

2015-02-12

Färjans spill blir billig el.

 

Kryssningsfärjan Viking Grace förbrukar 17000 ton flytande naturgas om året. Runt hälften blir spillvärme.

För två år sedan fann man utvecklingsföretaget Climeon som utvecklat en teknik för återvinning av spillvärmen. Anläggningen kan alstra minst 7000000 kWh el per år ur motorernas kylvatten och avgaser.

Ny Teknik nr 7/2015: Sök på www.nyteknik.se

2015-02-04

Ringhals 4 får höja effekten

 

Vattenfall höjer inom kort effekten i reaktor 4 i Ringhals med 18 procent.

Vattenfall har pausat planerna på att bygga nya kärnkraftverk, men inom bara någon vecka kommer man nu att höja effekten i reaktor 4 i Ringhals med 18 procent eller med 175 megawatt (MW).

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, gav i måndags det sista klartecknet för att kärnkraftverket får dra igång provdrift med den ökade effekten.

Höjningen innebär att den elektriska effekten i Ringhals-4 stiger från dagens 938 MW till 1 113 MW. Den termiska effekten ökar från 2 783 till 3 300 MW.

Det innebär att Ringhals-4 framöver kommer att kunna producera ytterligare 1,3 terrawattimmar el per år, motsvarande 1 procent av den samlade svenska elförbrukningen.

Ny Teknik 2015-02-04: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3881618.ece