Den globala oljemarknaden har visat nedåtgående pristendenser, främst till följd av en starkt växande amerikansk skifferoljeproduktion. Samtidigt rör sig marknaden mot en naturlig nedgång i oljeefterfrågan, i och med generellt mildare väder och raffinaderiunderhåll. Den europeiska gasmarknaden har de senaste par veckorna styrts av volatila priser. Det har främst berott på att vädertemperaturerna har skiftat. Vädret har haft den största påverkan på efterfrågan men prisvolatiliteten har också varit ett resultat av aningen mer begränsat utbud än vad som styrt marknaden de senaste månaderna. Låga kolpriser under de senaste två veckorna har ökat marginalerna för kolproducerad el och därmed något minskat incitamenten för bränslebyte från kol- till gaskraft. Detta samtidigt som priserna på utsläppsrätter varit höga.

Från och med årsskiftet kommer din nätfaktura bli ännu dyrare.
Från 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten på energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Det gör att nätfakturan kommer bli ännu större, samtidigt som elhandelsfakturan blir mindre med motsvarande belopp.
Energiskatten höjdes 1 juli med 3 öre, från 29,5 till 32,5 öre per kilowattimme. Nästa höjning kommer i januari 2019, då skatten höjs till 33,7 öre per kWh.
Men från årsskiftet är det nätbolagen som beskattas, vilket innebär att den skatt som i dag faktureras av elhandelsbolagen framöver kommer faktureras från nätbolagen.
För konsumenten innebär flytten av energiskatten bara att skattekostnaden flyttas från elhandels-fakturan till nätfakturan. Den totala skatten blir densamma.

 

Ägarna till de två finska reaktorerna Olkiluoto 1 och 2 vill ha tillstånd att fortsätta till 2038.

Tillstånden för att driva de två reaktorerna vid Olkiluoto kärnkraftverk i Finland går ut 2018. Nu har ägarna TVO (Industrins Kraft), lämnat in en ansökan för fortsatt drift i ytterligare 20 år, till 2038.

Olkiluoto 1 och 2 togs i drift 1978 och 1980. Kärnkraftverket ligger på finska västkusten norr om Åbo, i höjd med svenska Söderhamn. De två kokvattenreaktorerna levererades av Asea Atom. Reaktorerna har en sammanlagd effekt på 1 778 megawatt, och är i storlek jämförbara med Ringhals 1 och 2.

 

I Sverige har tagits beslut om en förtida stängning av Ringhals 1 och 2, vilket ska ske 2019 och 2020. Även Oskarhamn 1 och 2 tas ur bruk i förtid.

TVO skriver i ett pressmeddelande att Olkiluoto 1 och 2 ”spelar en viktig roll i produktionen av baskraft i Finland”, och att anläggningen står för cirka 22 procent av landets elproduktion.

TVO ansöker också om att få fortsätta använda mellanlagret för använt kärnbränsle och kärnavfall som finns i Olkiluoto.

Hufvudstadsbladet skriver att arbets- och näringsministeriet ska starta remissrundan för förlängningen under februari. Ett viktigt underlag i beslutet blir bedömningen från myndigheten Strålsäkerhetscentralen. Beslut väntas komma i början av 2018.

En tredje reaktor håller på att byggas i Olkiluoto. Bygget är kraftigt försenat, nära tio år. Enligt TVO ska reaktorn kunna tas i drift i slutet av 2018.

Finlands andra kärnkraftverk, Lovisa i södra Finland som har två reaktorer, drivs av Forum och har tillstånd till 2027 och 2030. Enligt uppgifter i finska Uusima, som Svenska Yle citerar, är det troligt att Fortum kommer att ansöka om förlängt tillstånd.

 

ANNA ORRING

 

2016-06-15

Här är energiöverenskommelsen

Här är de viktigaste delarna i energiöverenskommelsen

* ”Expressaveckling” under två år av effektskatten för kärnkraften.
* Ägarna bestämmer själva om de vill bygga nya kärnkraftverk. Men inga statliga subventioner.
* 100 procent förnybar elproduktion 2040. Men inget stoppdatum för kärnkraften.
* Sänkt skatt på fastigheter för vattenkraften.
* Regeringen ska se över avgiften för kärnavfallshantering. Kärnkraften ska betala sina egna kostnader.
* Höjning av skadeståndskraven för kärnkraften från 3 till 12 miljarder kronor.
* Förlängt stöd till elcertifikaten till ytterligare 18 TW. Utökas med 60 procent till 2030.

* Stöd till havsbaserad vattenkraft.

* Överenskommelse om att Sverige ska vara en stor elexportör även framöver.
* Kärnkraften kan finnas kvar efter 2040 om den har en roll att spela, ingen kan regering kan lägga ner kärnkraften.
* Energieffektiviseringsprogram.

2016-02-05

 

”Vattenkraften hotad av för hög skatt”

 

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3959789.ece

 

Tidigare har jag länkat till beslutet om att höja effektskatten på kärnkraft gör att fullt funktionsdugliga reaktorer stängs i förtid.
Förutsättningarna för en säker elförsörjning bygger på att de energikällor som utgör basen inte belastas med kostnader som de inte kan bära. Nuvarande beslut innebär att man ser energin som ”statens mjölkkossa”.

Vindkraft och solenergi får ju snarast ses som komplement till vatten- och kärnkraft. För att mera långsiktigt klara energiförsörjningen, om man vill fasa ut kärnkraften, bör satsningarna på värmepumpar – såväl jord- som bergvärme, men också luftvärmepumpar.

De pågår ju också forskning kring ny kärnenergi men nuvarande regering kommer sannolikt att strypa dessa anslag.

Beslut om 2016 års energiskatter för el.

Sänkningen av skattesatsen för nätverkets medlemmar i område 1 (norrlandsskattesatsen) blir 0,1 öre/kWh och för område 2, 3 och 4 blir sänkningen 0,2 öre/kWh
Regeringen har nu beslutat om vilka skattesatser för energiskatten på elektrisk kraft som ska gälla för 2016. Följande gäller:

* 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
* 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt,
* 19,3 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
* 29,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

2016 års skattesatser innebär en sänkning med 0,2 öre per kWh av den generella skattenivån och en sänkning med 0,1 öre per kWh av den sk ”norrlandsskattesatsen”. Förändringarna träder i kraft 1 januari 2016. Enligt 11 kap. 3 § (1994:1776) om skatt på energi.

2014-12-05 (SvD)

Tysk omställning bromsar in.

Kolkraft, kärnkraft eller förnybart? I hela världen görs just nu avgörande vägval för hur  energiförsörjningen skall lösas.

Energiewende (Tysklands omställningsprogram) har ett stort, mörkt problem – kolkraften. 45% av landets elproduktion kommer från landets kolkraftverk, som dessutom ökat sin produktion de senaste åren. Energiewendes mål att minska koldioxidutsläppen med 80-95% till 2050 ter sig alltmer avlägset.
Och nu har Tyskland plötsligt bromsat energiomställningen. Den 1 augusti 2014 trädde ett flertal lagändringar i kraft, som enligt kritiker har ett gemensamt syfte: att bromsa utbyggnaden av förnybart.

2014-10-14


Med Energiläget vill Energimyndigheten ge en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick av användning och tillförsel av energi i Sverige, aktuell energi- och klimatpolitik och styrmedel samt energimarknader och bränslemarknader. Till Energiläget hör även en sifferbilaga i excel, Energiläget i siffror. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Figurerna i Energiläget kan också laddas ner i som bilder i pdf-format, Energiläget i figurer.
Publikationen Energiläget, sifferbilagan Energiläget i siffror samt figursamlingen Energiläget i figurer finns tillgängliga för nedladdningen genom att klicka på knappen ”ladda ner” till höger.
Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden och den finns tillgänglig via webbshopens engelska sida. För att komma åt den, klicka på den brittiska flaggan högst upp på sidan.
Läs eller hämta hela rapporten: https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=2785

Du minns väl Åsa Romsons & Gustav Fridolins kolbit i samband med debatterna inför valet.

Kolbiten väcker nog verkligen sympatier hos den breda massan av väljare i Sverige. Saken borde vara klar kan man tycka, men frågan är nog snarare hur Tyskland och förbundskansler Merkel reagerar om vattenfall får nya ägardirektiv om att avveckla sin kolkraft. Det är uppskattningsvis drygt 24000 färre jobb och ett par oersättliga steg i Merkels Energiwendebro som ryker. En match mot Merkel är sannolikt en för tuff match för Stefan Lövén att gå. Då väljer han hellre att gå en rond med Fridolin och hans kolbit på hemmaplan.

Läs mer: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/dags-att-valja-stefan-gustav-eller-angela_3974188.svd