Sammanfattning

Senast ändrad: 2019-11-13 09:02

Här sammanfattar vi nuläget på elmarknaden.

Elpriset steg under oktober månad 

Medelspotpriset för SE3 steg med knappt 10 procent under oktober månad till 41 öre/kWh jämfört med månaden innan. Orsakerna till det stigande elpriset var framförallt att elanvändningen ökade till följd av lägre temperaturer.

Nära normala nivåer i vattenmagasinen

Magasinnivåerna i Sverige ligger nu något över det normala medan Norge ligger en bit under normal nivå. I Sverige var magasinsnivån 76,7 procent under vecka 44 vilket är 1 procentenhet över medelnivån för perioden 1996–2018. I Norge var fyllningsgraden 80 procent, en bit under medianvärdet på 84,6 procent (perioden 1990–2018).

Slutkundernas elkostnad något lägre i september

För en lägenhetskund i SE3 sjönk det rörliga elpriset under september till 60 öre/kWh och för en kund i villa med elvärme hamnade det på 46 öre/kWh. Dessa två avtal har ändå sjunkit kraftigt sedan årsskiftet med 27 respektive 32 procent.

Rekordstor nettoexport av el hittills under 2019

Under de senaste 4 veckorna har i genomsnitt 3,2 TWh el producerats per vecka. Elanvändningen var samtidigt i genomsnitt 2,7 TWh/vecka vilket är något mindre än den genomsnittliga användningen för perioden. Hittills i år har Sverige nettoexporterat 22 TWh vilket är knappt 2 TWh mer är rekordåret 2015.

Källa. Energimyndigheten

Senast ändrad: 2017-12-19 09:29

   

Stigande spotpriser under veckan.

I de svenska budområdena ökade spotpriserna med 13 procent i SE1 och SE2, 12 procent i SE3 samt 16 procent i SE4.
Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år sjönk från föregående vecka med mellan 3-4 procent.

Priset på olja ökade med 2 procent.

Genomsnittspriset på kol ökade med 3 procent. Gaspriset var emellertid i princip oförändrat

Tillgängligheten i den svenska och nordiska kärnkraften var hög under föregående vecka och samtliga reaktorer var i full drift.

Källa. Energimyndigheten.

Senast ändrad: 2017-11-28 09:32

  

Högre spotpriser i Sverige under veckan.

De genomsnittliga spotpriserna i SE1-SE3 ökade med 13 procent medan det genomsnittliga spotpriset i SE4 ökade med 7 procent.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år förändrades från föregående vecka med 3, -1 respektive -3 procent. Priserna på olja och gas ökade med 1 respektive 3 procent.

Priset på utsläppsrätter ökade något under veckan.
Priset på elcertifikat minskade med 3,2 procent under veckan

Tillgängligheten i den svenska kärnkraften minskade med 15,2 procent under veckan. Oskarshamn 3 är tagen ur drift för byte av bränsle och väntas åter 28 november.

Senast ändrad: 2017-11-07 09:30

Hög tillgänglighet i kärnkraften.
I SE1-SE3 var spotpriserna oförändrade. I SE4 steg spotpriset med 4 procent.
Terminspriserna för el för nästkommande kvartal, månad och år ökade från förgående vecka med 2, 4 respektive 1 procent.
Priserna på samtliga fossila bränslen steg under veckan. Priset på olja ökade med 4 procent. Kolpriset ökade med 2 procent och gaspriset ökade med 3 procent. Tillgängligheten i kärnkraften har ökat under veckan då samtliga planerade revisioner har slutförts för året. Tillgänglig kapacitet i Sverige och Norden totalt är 98 procent.

Papperstunna solceller.

Ett internationellt forskarlag på Syddansk Universitet har lyckats framställa en ny typ solceller som är tunna som ett papper.
Under fem års tid har ett arbetslag bestående av 14 forskare på Nanosyd centrum på Syddansk Universitet arbetat med att ta fram framtidens solceller.
Målet från starten har varit att ta fram en ny, supertunn solcell som också är betydligt billigare än dagens. Nu har forskarlaget nått ett genombrott i sitt arbete.
Den nya typen av kolbaserad solcell som de lyckats konstruera är tunn som ett papper, böjbar och tillverkad av ett organiskt material. Utvecklingsarbetet med solcellerna ska i princip vara färdigt, och nu återstår att trycka cellerna på band av folier eller celluloid för att de senare ska kunna appliceras på bland annat hustak, båtar och bilar, skriver sajten Energinyheterna.
– De tekniska framsteg som vi ser just nu kommer att bidra till att tillverkning av solceller och alstring av solenergi blir så billigt att detta kan göras utan komplicerade politiska beslut och statliga bidrag, säger Morten Madsen, universitetsläraren vid NanoSyd centrum vid Mads Clausen Institutet vid University of Southern Denmark, till Berlingske Business.
Arbetet med Syddanska Universitet har bland annat bekostats med stöd från EU och företaget Danfoss, som utöver pengar också bidragit med en produktionsanläggning för att framställa solcellerna enligt metoden ”roll-to-roll”, som bland annat möjliggör tillämpningar inom massproducerad elektronik.
Strukturer som tryckts på det sättet väntas ge dessutom funktionella polymerer helt nya användningsområden i framtiden.
Ett problem som dock återstår att lösa är att supertunna solceller i dagsläget har betydligt kortare livslängd än tjockare, konventionella celler.

Avtal 2015.

  1. Helt rörligt avtal (Nordpools månadsmedelpris + energipåslag 1,9 öre/kWh + elcertifikat fn 2,8 öre/kWh + skatt+moms)

Inför kommande vinter kan du byta avtalsform till vintersäkringsavtal enligt nedan.

  1. Rörligt pris med Vintersäkring under december, januari och februari.
    Vintersäkringspris (totalpris, dvs inkl. energipåslag, elcertifikat, skatt och moms)
    elområde 1=66,5 öre/kWh
  2. elområde 2= 79,0 öre/kWh
  3. elområde 3=80,4 öre/kWh
  4. elområde 4=81,6 öre/kWh

Vintersäkringspriserna gäller för vintern 2015/16. Priset för vintersäkringen avseende 2016/17 bestäms inför vinterperioden. Du har då också möjlighet att välja ett helt rörligt avtal.

Du kan välja endera av dessa alternativ.

2014-10-03

För en tid skrev jag om Vattenfalls ägardirektiv, med tanke på expansionen inom brunkolsområdet. Det pågår ju ett projekt med ökad elproduktion baserad på brunkol.
Inte minst i Tyskland är behovet av ny produktion viktig, då kärnkraften håller på att snabbavvecklas.

I dagens regeringsförklaring kommer ytterligare en spik i elproduktionskistan. Den nya rödgröna regeringen avser att ge nya ägardirektiv till Vattenfall som bl a innebär att brunkolssatsningen hejdas, att kostnaden för att driva kärnreaktorer ökar och att Vattenfalls utvecklingsprojekt för nya kärnkraftsreaktorer stoppas.

Det är dags att fundera över hur elpriset kommer att förändras.