Tre av våra mest välmeriterade energiexperter anser att man antingen måste omorganisera eller lägga ner Energimyndigheten. Anledningen är att dess trovärdighet eroderats för länge sedan bl a genom att man ensidigt går miljörörelsen och vindindustrins ärenden. man hänvisar till Naturskyddsföreningens rapport ”Kärnkraftens kostnader” som innehåller så många fel att det gränsar till ren desinformation.
hela inlägget finns i Ny Teknik 5 juni 2013: http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3708553.ece

Vintern 2011/2012 hade Sverige 1,9 miljoner elavbrott. Av dess varade 79000 längre än 24 timmar, vilket strider mot ellagens krav. Fem elnätsföretag måste därför visa vilka åtgärder de tänker vidta för att bristerna inte skall bestå, enligt föreläggande från Energimarknadsinspektionen (EI). Om bristerna inte åtgärdas riskerar bolagen viten på upp till 5 miljoner kronor.
De fem bolagen är EON Elnät, Fortum Distribution, Vattenfall Eldistribution, Kramfors Energiverk och Härjeåns Nät.

Regeringens bristande styrning har försenat utbyggnaden av stamnätet och skapat brist i överföringskapacitet. Riksrevisionen har gjort granskningen.
Stamnätet ägs och förvaltats av staten. Stamnätets kapacitet och kvalitet påverkar leveranssäkerheten och därmed också elpriset.
Styrningen avseende de lokala monopolen har också varit svag vilket gjort att vi fått många elavbrott i delar av landet.
Riksrevisionsverket menar att regeringen måste vara tydligare i kraven på aktörerna för att säkra kvaliten och leveranssäkerheten.