Sammanfattning

Senast ändrad: 2019-11-13 09:02

Här sammanfattar vi nuläget på elmarknaden.

Elpriset steg under oktober månad 

Medelspotpriset för SE3 steg med knappt 10 procent under oktober månad till 41 öre/kWh jämfört med månaden innan. Orsakerna till det stigande elpriset var framförallt att elanvändningen ökade till följd av lägre temperaturer.

Nära normala nivåer i vattenmagasinen

Magasinnivåerna i Sverige ligger nu något över det normala medan Norge ligger en bit under normal nivå. I Sverige var magasinsnivån 76,7 procent under vecka 44 vilket är 1 procentenhet över medelnivån för perioden 1996–2018. I Norge var fyllningsgraden 80 procent, en bit under medianvärdet på 84,6 procent (perioden 1990–2018).

Slutkundernas elkostnad något lägre i september

För en lägenhetskund i SE3 sjönk det rörliga elpriset under september till 60 öre/kWh och för en kund i villa med elvärme hamnade det på 46 öre/kWh. Dessa två avtal har ändå sjunkit kraftigt sedan årsskiftet med 27 respektive 32 procent.

Rekordstor nettoexport av el hittills under 2019

Under de senaste 4 veckorna har i genomsnitt 3,2 TWh el producerats per vecka. Elanvändningen var samtidigt i genomsnitt 2,7 TWh/vecka vilket är något mindre än den genomsnittliga användningen för perioden. Hittills i år har Sverige nettoexporterat 22 TWh vilket är knappt 2 TWh mer är rekordåret 2015.

Källa. Energimyndigheten

Senast ändrad: 2018-01-09 09:48

Ökade spotpriser under årets första vecka

Under årets första vecka steg spotpriserna i de svenska budområdena med 7 procent.
I Danmark och Tyskland ökade spotpriserna med hela 40 (DK1), 31 (DK2) respektive 30 procent under vecka 1 jämfört med föregående vecka. Det förekom även negativa timpriser i båda länderna.
Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år förändrades från föregående vecka med -1, -26 respektive 1 procent.

Priset på olja ökade med 1 procent.
Genomsnittspriset på gas sjönk med 2 procent. Kolpriset var i princip oförändrat.

Tillgängligheten i den svenska och nordiska kärnkraften sjönk med 6,procent respektive 4,8 procent under veckan på grund av avbrott på Forsmark 3.

Senast ändrad: 2017-10-10 09:40
I veckans Läget på energimarknaderna rapporterar vi bland annat om att oljepriserna backat tillbaka något efter de prisökningar som skedde i samband med orkanerna som drog förbi Karibien och USA.
 
Oljemarknaden
Råoljepriserna backade något under föregående vecka, i trend med utvecklingen den senaste månaden. Mycket av nedgången kan förklaras med en rekyl från nivåer som nåddes i efterdyningarna av orkanerna Harvey, Irma och Maria i Mexikanska Golfen och Karibien. De relativt stora raffinaderinedstängningar som orkanerna medförde på USA:s sydkust innebar stora neddragningar av kommersiella bränslelager och som konsekvens ett uppdämt behov av råolja till raffinaderierna när de återstartade. Denna effekt har nu avmattats.
 
Gasmarknaden
Lägre temperaturer i nordvästra Europa har fått priserna på de flesta europeiska gashubbarna att stiga, vilket i sin tur har minskat efterfrågan på gas i elsektorn. De norska gasleveranserna har dock ökat de senaste veckorna, men nyheten om ytterligare underhållsarbete på de norska fälten Kollsnes och Vesterled kan resultera i en mer ansträngd, framför allt i Storbritannien. Detta minskar möjligheten för export till kontinenten vilket i sin tur kan trigga uttag ur lager i nordvästra Europa tidigare än förväntat. Nordvästeuropa planeras dock motta 0,55 miljarder kubikmeter LNG under vecka 41 vilket kan lätta upp marknadssituationen något.
 
Kolmarknaden
Europeiska kolpriser har ökat under den senaste veckan som en följd av en stor efterfrågan på el på den franska marknaden samt stödjande signaler från Stilla havs-området. Osäkerheter kring fransk kärnkraft har också ökat efterfrågan på kol. Strejker i australiensiska gruvor har också stärkt det europeiska kolpriset. Större prisökningar bromsades dock av en brist på fysiska transaktioner och en frånvaro av kinesiska köpare som en följd av den veckolånga ledigheten i samband med nationaldagen.
 
Marknaden för utsläppsrätter
Under vecka 39 steg priserna på utsläppsrätter med åtta procent, jämfört med föregående vecka. Under vecka 40 sjönk priserna, då lägre vinstmarginaler för de koleldade kraftverken minskade efterfrågan.

2017-06-28

 

Nytt avtal från 2017-09-01

 

Det har idag blivit klart, efter en sista genomgång av inkomna anbud, att vi fortsätter med Borås Elhandel ytterligare 3 år.
De tre nya avtalsvarianterna kommer i stort att följa samma modell som tidigare

 1. Rörligt avtal med ett vinstpåslag som är 1,9 öre + 3,4 öre i elcertifikat (-0,9 öre från tidigare avtal)
 2. Rörligt avtal enligt punkt 1, men med möjlighet att vintersäkra till fast pris under december, januari och februari
 3. Fast pris under hela avtalsperioden. Lämpligt för dig som vill ha full koll  på kostnaderna.

 

Preliminärt kommer nätverket också att ha en sida på Borås Elhandel där nätverkets medlemmar kan förnya eller förlänga sina avtal, om man väljer att ha andra bindningstider.

 

Jag kommer tillsammans med Borås Elhandel att skicka ut mera utförlig information.

Senast ändrad: 2017-06-27 09:29

I veckans Läget på elmarknaden rapporterar vi om låg tillgänglighet på kärnkraft.

Under vecka 25 har spotpriserna stigit i samtliga svenska budområden, en ökning med 2 procent. Överföringskapaciteten var begränsad från Polen, Danmark och SE3, vilket medförde högre spotpriser i SE4 än i övriga svenska budområden. Priset på kol steg, en ökning med 2 procent. Olje-och gaspriserna sjönk en nedgång med 7 respektive 1 procentenheter från föregående vecka. Även terminspriserna sjönk med 4 respektive 3 procent på månads och kvartalsbasis, men var oförändrade på årsbasis.

Oskarshamn 1 drabbades av ett driftstopp, vilket ledde till att den 19 juni togs beslutet att tidigarelägga avvecklingen, tio dagar innan planerat. Vidare har Ringhals 1 skjutit upp slutdatumet för sin revision från 7 juli till 31 augusti, och Olkiluoto 2 sköt upp slutdatumet för sin revision från 19 juni till 8 juli. Detta har medfört lägre tillgänglig kapacitet från kärnkraften under veckan.

Handel av elcertifikat fortsatte nedåt och minskade med 2 procent.

Källa. Energimyndigheten

Senast ändrad: 2017-05-09 09:38

I veckans Läget på elmarknaden: prisuppgången på elcertifikat har avstannat.

Systempriset sjönk under veckan, en minskning med 11 procent jämfört med föregående vecka. De svenska spotpriserna hamnade på 29,4 EUR/MWh för samtliga elområden.

Terminspriserna för el nästkommande månad och kvartal sjönk under veckan och handlades för 23,9 respektive 23,8 EUR/MWh som veckomedel. Terminspriset för nästkommande år blev oförändrat och handlades för 23,4 EUR/MWh.

Prisuppgången på elcertifikat som inträffade efter att propositionen om förlängningen av elcertifikatsystemet till 2030 med en ambitionshöjning på 18 TWh publicerades har nu avstannat och under veckan föll priset tillbaka med ca 6 procent och handlades för 76,8 SEK/MWh.

Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 27 procent, vilket är cirka 3 procentenheter under det normala, dvs oförändrat.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft var 90 procent under veckan. Ringhals 1 är nu tagen ur drift för revision och beräknas vara tillbaka i produktion den 3 juni. Forsmark 3 kommer att tas ur drift den 27 maj för ett oplanerat underhåll, tillbaka i drift den 3 juni. Men då är vi inne i en period med lägre efterfrågan.

Avtal 2015.

 1. Helt rörligt avtal (Nordpools månadsmedelpris + energipåslag 1,9 öre/kWh + elcertifikat fn 2,8 öre/kWh + skatt+moms)

Inför kommande vinter kan du byta avtalsform till vintersäkringsavtal enligt nedan.

 1. Rörligt pris med Vintersäkring under december, januari och februari.
  Vintersäkringspris (totalpris, dvs inkl. energipåslag, elcertifikat, skatt och moms)
  elområde 1=66,5 öre/kWh
 2. elområde 2= 79,0 öre/kWh
 3. elområde 3=80,4 öre/kWh
 4. elområde 4=81,6 öre/kWh

Vintersäkringspriserna gäller för vintern 2015/16. Priset för vintersäkringen avseende 2016/17 bestäms inför vinterperioden. Du har då också möjlighet att välja ett helt rörligt avtal.

Du kan välja endera av dessa alternativ.

2015-03-17

Nödropet: Det blir för mycket vindkraft

 

Brittiska politiker varnar för att den ohämmade vindkraftsutbyggnaden på Doggers bankar förstör djurlivet i Nordsjön. I en ny rapport kräver House of Lords att länderna runt Nordsjön måste samarbeta.

Nyligen gav den brittiska regeringen klartecken till världens hittills största vindkraftspark, Dogger Bank Creyke Beck, tretton mil utanför den brittiska kusten, att gå vidare med sin projektplanering.

 

Den planerade vindkraftsparken upptar ett område lika stort som ön Korsika, 8 660 kvadratkilometer. Men det är en lång process innan projektet kan bli verklighet, kanske inte förrän 2022, enligt vindkraftssajten Forewind.

 

Brittiska överhuset har offentliggjort en rapport där man uttrycker oro för att den våldsamma utbyggnaden av vindkraftsprojekt i Nordsjön inverkar menligt på djurlivet, inte minst delfinerna som är känsliga för de ljud som uppstår när vindkraftsfundamenten förankras i havsbotten.

Läs mer: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3893486.ece

2015-02-12

Färjans spill blir billig el.

 

Kryssningsfärjan Viking Grace förbrukar 17000 ton flytande naturgas om året. Runt hälften blir spillvärme.

För två år sedan fann man utvecklingsföretaget Climeon som utvecklat en teknik för återvinning av spillvärmen. Anläggningen kan alstra minst 7000000 kWh el per år ur motorernas kylvatten och avgaser.

Ny Teknik nr 7/2015: Sök på www.nyteknik.se