Den globala oljemarknaden har visat nedåtgående pristendenser, främst till följd av en starkt växande amerikansk skifferoljeproduktion. Samtidigt rör sig marknaden mot en naturlig nedgång i oljeefterfrågan, i och med generellt mildare väder och raffinaderiunderhåll. Den europeiska gasmarknaden har de senaste par veckorna styrts av volatila priser. Det har främst berott på att vädertemperaturerna har skiftat. Vädret har haft den största påverkan på efterfrågan men prisvolatiliteten har också varit ett resultat av aningen mer begränsat utbud än vad som styrt marknaden de senaste månaderna. Låga kolpriser under de senaste två veckorna har ökat marginalerna för kolproducerad el och därmed något minskat incitamenten för bränslebyte från kol- till gaskraft. Detta samtidigt som priserna på utsläppsrätter varit höga.

Senast ändrad: 2017-12-19 09:29

   

Stigande spotpriser under veckan.

I de svenska budområdena ökade spotpriserna med 13 procent i SE1 och SE2, 12 procent i SE3 samt 16 procent i SE4.
Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år sjönk från föregående vecka med mellan 3-4 procent.

Priset på olja ökade med 2 procent.

Genomsnittspriset på kol ökade med 3 procent. Gaspriset var emellertid i princip oförändrat

Tillgängligheten i den svenska och nordiska kärnkraften var hög under föregående vecka och samtliga reaktorer var i full drift.

Källa. Energimyndigheten.

Senast ändrad: 2017-10-17 10:14

Högre spotpriser under veckan.

De genomsnittliga spotpriserna för SE1-SE2 ökade med 6 procent. För SE3 och SE4 ökade de genomsnittliga spotpriserna med 24 procent.
Terminspriserna för el för nästkommande månad och år förändrades under veckan med -4 respektive 1 procent.

Bränslepriserna för olja och gas ökade något under veckan.
De ingående magasinnivåerna i Sverige och Norden ligger fortsatt strax under normalnivåer.

Tillgängligheten i kärnkraften minskade under veckan i Norden och Sverige med 11 respektive 17,4 procent. F2 och O3 var under veckan i årlig revision och väntas åter i drift 16 respektive 17 oktober.

Senast ändrad: 2017-07-04 09:30

I veckans Läget på elmarknaden rapporterar vi om högre spotpriser i Sverige trots att systempriset sjunkit under veckan.

På grund av överföringsbegränsningar från Norge har de svenska spotprisetstigit i de svenska budområdena. I SE1-SE3 ökade spotpriserna med 12 procent och i SE4 med 2 procent.
Gaspriset var oförändrat.
Kolpriset ökade och oljepriset minskade, båda med 2 procent.
Det är fortsatt låg tillgänglighet av nordisk kärnkraft till följd av årliga revisioner. Ringhals 1 sattes åter i drift i slutet av juni. Olkiluoto 2 och Forsmark 1 är på årlig revision och väntas åter drift den 8 samt 24 juli.

Källa. Energimyndigheten.

Senast ändrad: 2017-06-20 09:29

I veckans Läget på elmarknaden rapporterar vi om något högre spotpriser i Sverige under veckan.

För oss gäller det att fokusera på förändringar i procent. Det inverkar ju på vårt rörliga pris.

Systempriserna* ökade med knappt 3 procent från föregående vecka med ett genomsnittspris på 24,2 EUR/MWh. Genomsnittspriserna i Sverige låg på samma nivå i SE1- SE3 medan SE4 avvek och var något högre, 26,4 EUR/MWh.

Terminspriserna** för el ökade med 2 procent för kommande månad och kvartal, vilket innebär ett veckomedel på 22,8 och 24,5 EUR/MWh. Även terminspriset för nästkommande år ökade med 1 procent och hamnade på 24,7 EUR/MWh.

Olje- och gaspriserna sjönk med 5 respektive 3 procent från föregående vecka, där genomsnittspriset låg på 47,7 USD/fat och 14,7 EUR/MWh. Kolpriset ökade med 1 procent från föregående vecka och handlades i genomsnitt för 77,9 USD/ton.

De nordiska vattenmagasinen är åter nästan på normala nivåer. Medan magasinen i Sverige fortsatt är långt ifrån de normala nivåerna. Magasinfyllnadsgraden i Sverige var vid ingången till veckan 45 procent, vilket är cirka 11 procentenheter under det normala.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft sjönk aningen, och låg på 70-71 procent under veckan. Detta sedan Ringhals 1, Ringhals 3 och Olkiluoto 2 fortsatt är i revision.

Källa. Energimyndigheten.

  • Systemprisär det spotpris på el som beräknas av den nordiska elbörsen, Nord Pool, under förutsättningen att det finns oändlig överföringskapacitet mellan de nordiska elspotområdena. Systempriset utgör referenspris för finansiella kontrakt på Nord Pool.
  • Medtermin menas ett avtal om köp vid en framtida tidpunkt till ett bestämt pris

Läget på elmarknaden vecka 20, 2017

I veckans läget på elmarknaden: Lägre spotpriser då vårfloden startar.

Systempriset var i genomsnitt26,9EUR/MWh under veckanvilket är 16 procent lägre än föregående vecka. De svenska spotpriserna minskade med 13 procent jämfört med föregående vecka och var i genomsnitt 28,1 EUR/MWh för samtliga elområden utom SE4 som var 28,3 EUR/MWh.

En anledning till lägre spotpriser är högre temperaturer och att snösmältningen har startat. Sveriges magasinnivå steg med 1 procentenhet och Nordens magasinnivå var oförändrad från förra veckan. Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen var vid ingången av veckan 27 procent vilket är 11 procentenheter under det normala. Den stora skillnaden beror på att vårfloden normalt brukar ha fyllt på magasinen mer vid denna tid på året.

Terminspriserna för el sjönk också något från föregående vecka. Nästkommande månad handlades för 23,4 EUR/MWh som ett veckomedel medan nästkommande kvartal och år handlades 23,2 respektive 22,9 EUR/MWh.

Bränslepriserna för kol och olja och gas steg under veckan med tre procent och handlades i genomsnitt för 73,9 USD/ton respektive 52,4 USD/fat. Priset på gas var i det närmaste oförändrat jämfört med föregående vecka på 15,5 EUR/MWh.

Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft var 84 procent under veckan.

Källa.Energimyndigheten

Senast ändrad: 2017-02-28 08:59

I Läget på elmarknaden vecka 8 kan man bland annat läsa om negativa elpriser i Norden och att elcertifikatpriset steg under veckan.

Under veckan som gick noterade Danmarks båda elområden negativa priser under ett antal timmar. I sammanhanget kan man notera att Tyskland också hade negativa priser under veckan som gick. Anledningarna till de negativa priserna var stor vindkraftsproduktion samtidigt som det var låg elanvändning under dessa timmar.

För de svenska elområdena sjönk elpriser med ca 11-16 procent, inga prisområdeskillnader noterades således på veckomedelpriset för de svenska elområdena.

Terminspriset för el nästkommande månad, kommande kvartal och år steg under veckan som gick med 4-7 procent. Priset på elcertifikat vände uppåt under veckan. Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft har varit kring 100 procent hela veckan.

Källa: Energimyndigheten

Läs om hur vintervädret och överföringsbegränsningar påverkade den nordiska prisbilden i veckan som gick, i Läget på elmarknaden för vecka 5, 2017.

Systempriset gick i genomsnitt upp med 4 procent från veckan innan och spotpriserna i Norden ökade mellan 3-8 procent. Högst var priset i SE4 Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år ökade 3-10 procent på grund av prognoser om kallare och torrare väder.

Priset på elcertifikat, vars nedgång påtalades i ”Läget på elmarknaden v4 2017”, fortsatte nedåt. I genomsnitt sjönk priset med ytterligare 3,6 procent.

Nederbörden i Norden var under det normala även vecka 5 vilket är en förklaring till att nivåerna i vattenmagasinen är fortsatt låga i jämförelse med normalvärden för årstiden.

Källa. Energimyndigheten.

 

Ägarna till de två finska reaktorerna Olkiluoto 1 och 2 vill ha tillstånd att fortsätta till 2038.

Tillstånden för att driva de två reaktorerna vid Olkiluoto kärnkraftverk i Finland går ut 2018. Nu har ägarna TVO (Industrins Kraft), lämnat in en ansökan för fortsatt drift i ytterligare 20 år, till 2038.

Olkiluoto 1 och 2 togs i drift 1978 och 1980. Kärnkraftverket ligger på finska västkusten norr om Åbo, i höjd med svenska Söderhamn. De två kokvattenreaktorerna levererades av Asea Atom. Reaktorerna har en sammanlagd effekt på 1 778 megawatt, och är i storlek jämförbara med Ringhals 1 och 2.

 

I Sverige har tagits beslut om en förtida stängning av Ringhals 1 och 2, vilket ska ske 2019 och 2020. Även Oskarhamn 1 och 2 tas ur bruk i förtid.

TVO skriver i ett pressmeddelande att Olkiluoto 1 och 2 ”spelar en viktig roll i produktionen av baskraft i Finland”, och att anläggningen står för cirka 22 procent av landets elproduktion.

TVO ansöker också om att få fortsätta använda mellanlagret för använt kärnbränsle och kärnavfall som finns i Olkiluoto.

Hufvudstadsbladet skriver att arbets- och näringsministeriet ska starta remissrundan för förlängningen under februari. Ett viktigt underlag i beslutet blir bedömningen från myndigheten Strålsäkerhetscentralen. Beslut väntas komma i början av 2018.

En tredje reaktor håller på att byggas i Olkiluoto. Bygget är kraftigt försenat, nära tio år. Enligt TVO ska reaktorn kunna tas i drift i slutet av 2018.

Finlands andra kärnkraftverk, Lovisa i södra Finland som har två reaktorer, drivs av Forum och har tillstånd till 2027 och 2030. Enligt uppgifter i finska Uusima, som Svenska Yle citerar, är det troligt att Fortum kommer att ansöka om förlängt tillstånd.

 

ANNA ORRING

 

Höjd kvotplikt – höjda priser

 

Riksdagen – läs Regeringen – har beslutat höja den sk kvotplikten. Kvotplikten reglerar hur många elcertifikat som ett elhandelsbolag måste handla in å sina kunders vägnar. Som ett resultat av detta har ditt elpris höjts. Det nya prisetgäller från 1/1 2016.

Beslutet gäller samtliga elkunder, oavsett elavtal med fast eller rörligt pris.

Elcertifikat är ett finansiellt stödsystem för att gynna utbyggnaden av elproduktion från förnybara energikällor. En stor del av dessa medel går till finansiering av vindkraftverken som ju är olönsamma.