Senast ändrad: 2017-08-29 14:36

 

I Läget på energimarknaderna blickar vi tillbaka på utvecklingen under sommaren.

Oljemarknaden

Oljemarknaden har fortsatt röra sig mot balans mellan utbud och efterfrågan under slutet av årets andra kvartal och början av det tredje kvartalet.
Sommarmånaderna bjöd på fortsatt stark efterfrågetillväxt, men också en fortsatt accelerering av skiffer-oljeproduktionen i USA. Sammantaget innebar detta att marknaden inte slog över till brist och därmed lagerneddragningar, som OPEC eftersträvat, utan att de globala lagernivåerna har endast sjunkit något från sina historiskt höga nivåer. Tecken på minskad disciplin bland de länder som kommit överens om produktionsminskningar riskerar i detta balanserade läge göra särskilt tydliga avtryck på marknaden.

Gasmarknaden

Den europeiska gasmarknaden började sommaren med ett starkare utbud än förväntat, då såväl norska som ryska gasleveranser ökade jämfört med samma tid förra året, samtidigt som fler LNG-leveranser nådde den europeiska marknaden. Marknaden har även styrts av en stark efterfrågan på gas som ett resultat av låga nivåer i vattenkraftverkens magasin på kontinenten, höga kolpriser samt begränsad kärnkraftskapacitet. Denna ”sommartrend” övergick dock till en aningen snävare marknad under mitten och slutet av juli, då ett underhållsarbete på ett norskt gasfält förlängdes och begränsade den norska exporten. Vid samma tidpunkt så ökade efterfrågan på LNG i Asien, vilket resulterade i färre leveranser till den europeiska marknaden. Den stora nyheten som påverkat marknaden under sommaren, och som kan komma att ha en mer långsiktig påverkan på marknaden, är utvecklingen kring Frankrikes kärnkraft.

Kolmarknaden

Kolmarknaderna har under sommaren till största del styrts av utvecklingen i stillahavsområdet, där framför allt en stark kinesisk efterfrågan, tillsammans med att landets kolproduktion minskat, har resulterat i stigande världsmarknadspriser på kol under större delen av sommaren. I Europa har priset även fått stöd av en ökad efterfrågan på el för kylning och luftkonditionering, särskilt under de värmeböljor som drabbat stora delar av Europa. Att magasinnivåerna för vattenkraftverken samtidigt har varit låga i framför allt de södra delarna av Europa har gjort att efterfrågan på övriga elproduktionsslag, som kolkraft, ökade.

Marknaden för utsläppsrätter

Priset på utsläppsrätter inom det europeiska handelssystemet, EU ETS, har överlag haft en stigande trend under sommaren, till stor del drivet av samma marknadsfundament som för kol.

Solceller

Senast ändrad: 2017-04-27 13:01

 

Många vill satsa på solceller. Varje år på senare tid har Sverige fördubblat solcellskapaciteten. Men vi ökar från en mycket låg nivå.

Solceller har använts i Sverige sedan 70-talet. Till en början användes främst fristående system som saknar möjlighet att ansluta sig till elnätet, som fyrar, båtar, sommarstugor och husvagnar. Dessa anläggningar har fortfarande en stabil marknad i Sverige.

På senare tid har intresset för att bygga solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet ökat stadigt. Det beror på att tekniken har blivit billigare och att det idag finns olika sätt att få stöd för dig som vill producera el från solen.

Energimyndigheten testar kvaliteten hos solceller

Energimyndigheten har testat nio solcellsmoduler. Testet visar att solcellsmodulerna står pall för svenskt klimat, som till exempel snö och is, och att de klarar hållbarhetstesterna bra.

I ett solcellssystem finns även en eller flera växelriktare som är systemets hjärta. Energimyndigheten har testat dem för att se hur effektiva de är och hur bra kvalitet på el de klarar att producera. Läs mer om testet här. http://www.energimyndigheten.se/tester/solenergi/

Solcellerna ökar i Sverige

Rapporten ”National Survey Report of PV power applications in Sweden 2015” ger en bild av hur mycket installerad solcellseffekt det finns i Sverige. Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det solceller som kan producera cirka 127 MW installerade i Sverige. Rapporten beskriver även kostnadsutvecklingen under senare år och att solceller har blivit allt billigare.

Hur mycket el får man?

De solcellsmoduler som är vanligast på marknaden i dag har en verkningsgrad på runt 15 procent. Det innebär att 15 procent av solenergin som träffar solcellsmodulen omvandlas till el, medan resten reflekteras eller blir till värme. Ytterligare en del av energin går förlorad i systemet innan elen kan användas, vilket innebär att 14 procent av solens energi blir användbar el. Med dessa verkningsgrader ger en kvadratmeter solceller 150 watt en solig dag i Sverige.

En ny anläggning på 1 kilowatt som är placerad på en oskuggad yta rakt mot söder med 30-50 graders lutning producerar i Sverige cirka 950 kilowattimmar per år och tar upp en yta av 7 kvadratmeter. Priset för installationen kan variera mycket och har sjunkit stadigt under de senaste åren på grund av minskande priser på den globala marknaden.

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. Att installera solceller är en långsiktig investering. När solen skiner producerar du egen el. När solen inte skiner köper du el via ditt elbolag, precis som vanligt.

Anpassa storleken efter elbehovet

En solcellsanläggning som är inkopplad på en fastighets elsystem levererar i första hand el till fastigheten. Beroende på hur stor solcellsanläggningen är och vilket elbehov fastigheten har kan det uppstå tillfällen då solcellerna producerar mer el än vad fastigheten behöver. Överskottet matas då ut på det externa elnätet. Elnätsbolaget säkerställer att den el som matas ut mäts på rätt sätt. Överskottselen kan sedan säljas till något företag som är villigt att betala för den. På senare tid har det dykt upp allt fler elhandelsbolag som vill köpa även små mängder el från till exempel privatägda solcellsanläggningar.

Kontrollera om du behöver bygglov

Innan du sätter igång att installera bör du kontrollera med kommunen om det krävs bygglov för solceller på din fastighet. Din utrustning måste också vara godkänd för att användas i elnätet.

Det elnätsbolag som fakturerar dig för nätavgifter äger elmätaren i ditt hus och elnätet fram till ditt hus. Kontakta också alltid elnätsbolaget innan du börjar installationen.

Den elektriska anslutningen ska göras av behörig elektriker, eftersom det är viktigt att den elektriska utrustningen installeras på rätt och säkert sätt. Läs mer på Elsäkerhetsverket om vad som är viktigt att tänka på när det gäller elsäkerhet.

Flera stöd att söka till solceller

Regeringen har infört ett stöd för småskaliga solcellsanläggningar. Som ett stöd till utbyggnaden av förnybar elproduktion finns elcertifikatsystemet. Som producent av förnybar el kan du därför ansöka om elcertifikat.

Från och med 1 januari 2015 kan du få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets webbplats, se externa länkar.

Det finns flera olika stöd till dig som producerar solel, se interna länkar.

Överskottet går in på elnätet

Den el du själv producerar, men inte konsumerar, kan gå in på elnätet. För att kunna mata in elen på elnätet och få betalt för den måste du installera en mätare som ger timvärden på levererad el. För små kunder som totalt sett använder mer el under året än man producerar och med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere så står elnätbolagen för ett eventuellt mätarbyte.

 

Senast ändrad: 2017-08-01 09:33

 

I veckans Läget på elmarknaden: Negativa spotpriser i Tyskland under söndagen.

Spotpriserna fortsatte sjunka under vecka 30 med en nedgång motsvarande 4 procent. Gaspriset var oförändrat under föregående vecka. Priset på kol och olja  steg med en ökning på 2 respektive 1 procent.

Finland, Baltikum och Tyskland upplevde kraftiga prisförändringar under föregående vecka där spotpriserna steg 23 procent i Lettland och Litauen, samt 12 respektive 10 procent i Estland och Finland. I Tyskland sjönk genomsnittspriset med 20 procent och spotpriserna var negativa sju timmar under söndagen. Detta till följd av ett överskott i förnyelsebar energi och låg efterfrågan.

Ringhals 1 är fortsatt på årlig revision och väntas åter i drift 31 augusti.

Senast ändrad: 2017-07-04 09:30

I veckans Läget på elmarknaden rapporterar vi om högre spotpriser i Sverige trots att systempriset sjunkit under veckan.

På grund av överföringsbegränsningar från Norge har de svenska spotprisetstigit i de svenska budområdena. I SE1-SE3 ökade spotpriserna med 12 procent och i SE4 med 2 procent.
Gaspriset var oförändrat.
Kolpriset ökade och oljepriset minskade, båda med 2 procent.
Det är fortsatt låg tillgänglighet av nordisk kärnkraft till följd av årliga revisioner. Ringhals 1 sattes åter i drift i slutet av juni. Olkiluoto 2 och Forsmark 1 är på årlig revision och väntas åter drift den 8 samt 24 juli.

Källa. Energimyndigheten.

 

Regeringen meddelade idag i pressmeddelandet ”Regeringen beslutar om nya kvoter för elcertifikatsystemet” att elcertifikatsystemet förlängs till 2045 (från nuvarande 2035), att systemet utökas med 18 TWh nya elcertifikat till år 2030 och att metodiken för att beräkna kvotplikten ändras. Kvotplikterna inverkar tillsammans med hur mycket elproduktion som tilldelas elcertifikat och elanvändningen hur priserna på elcertifikat utvecklas.

Spotpriserna idag för elcertifikat var motsvarade 5,25 öre/kWh enligt Svensk Kraftmäkling och terminspriserna för åren 2019-2022 ligger på 4,8-4,9 öre/kWh. Spotpriserna för elcertifikat har rasat i år. I början på året var spotpriset 10,975 öre/kWh, vilket betyder att spotpriserna sedan dess halverats.

Enligt Energimyndighetens prisstatistik i Cesar har dock medelpriset för elcertifikat under juni hittills varit 9,918 öre/kWh vilket inte är lika stort prisfall från januari då medelpriset var 11,908 öre/kWh enligt Cesar.

Priserna är dock fjärran från toppen av elcertifikatpriser under 2008. Medelpriset under augusti 2008 var 33,386 öre/kWh enligt Cesar.

Ska bli intressant att se hur den nya metoden att beräkna kvotplikten påverkar elcertifikatpriserna. Metoden finns beskriven i propositionen ”Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017” .

Läs om elcertifikatsystemet på Energimyndighetens webb. Alla solcellsägare har rätt till elcertifikat för sin solelproduktionen men det är endast en liten andel av alla solcellsägare som ansökt om tilldelning av elcertifikat.

Medelpris per månad för elcertifikat sedan starten för elcertifikatsystemet. Källa: Cesar, Energimyndigheten.

2017-06-28

 

Nytt avtal från 2017-09-01

 

Det har idag blivit klart, efter en sista genomgång av inkomna anbud, att vi fortsätter med Borås Elhandel ytterligare 3 år.
De tre nya avtalsvarianterna kommer i stort att följa samma modell som tidigare

  1. Rörligt avtal med ett vinstpåslag som är 1,9 öre + 3,4 öre i elcertifikat (-0,9 öre från tidigare avtal)
  2. Rörligt avtal enligt punkt 1, men med möjlighet att vintersäkra till fast pris under december, januari och februari
  3. Fast pris under hela avtalsperioden. Lämpligt för dig som vill ha full koll  på kostnaderna.

 

Preliminärt kommer nätverket också att ha en sida på Borås Elhandel där nätverkets medlemmar kan förnya eller förlänga sina avtal, om man väljer att ha andra bindningstider.

 

Jag kommer tillsammans med Borås Elhandel att skicka ut mera utförlig information.

Senast ändrad: 2017-06-27 09:29

I veckans Läget på elmarknaden rapporterar vi om låg tillgänglighet på kärnkraft.

Under vecka 25 har spotpriserna stigit i samtliga svenska budområden, en ökning med 2 procent. Överföringskapaciteten var begränsad från Polen, Danmark och SE3, vilket medförde högre spotpriser i SE4 än i övriga svenska budområden. Priset på kol steg, en ökning med 2 procent. Olje-och gaspriserna sjönk en nedgång med 7 respektive 1 procentenheter från föregående vecka. Även terminspriserna sjönk med 4 respektive 3 procent på månads och kvartalsbasis, men var oförändrade på årsbasis.

Oskarshamn 1 drabbades av ett driftstopp, vilket ledde till att den 19 juni togs beslutet att tidigarelägga avvecklingen, tio dagar innan planerat. Vidare har Ringhals 1 skjutit upp slutdatumet för sin revision från 7 juli till 31 augusti, och Olkiluoto 2 sköt upp slutdatumet för sin revision från 19 juni till 8 juli. Detta har medfört lägre tillgänglig kapacitet från kärnkraften under veckan.

Handel av elcertifikat fortsatte nedåt och minskade med 2 procent.

Källa. Energimyndigheten

Senast ändrad: 2017-06-20 09:29

I veckans Läget på elmarknaden rapporterar vi om något högre spotpriser i Sverige under veckan.

För oss gäller det att fokusera på förändringar i procent. Det inverkar ju på vårt rörliga pris.

Systempriserna* ökade med knappt 3 procent från föregående vecka med ett genomsnittspris på 24,2 EUR/MWh. Genomsnittspriserna i Sverige låg på samma nivå i SE1- SE3 medan SE4 avvek och var något högre, 26,4 EUR/MWh.

Terminspriserna** för el ökade med 2 procent för kommande månad och kvartal, vilket innebär ett veckomedel på 22,8 och 24,5 EUR/MWh. Även terminspriset för nästkommande år ökade med 1 procent och hamnade på 24,7 EUR/MWh.

Olje- och gaspriserna sjönk med 5 respektive 3 procent från föregående vecka, där genomsnittspriset låg på 47,7 USD/fat och 14,7 EUR/MWh. Kolpriset ökade med 1 procent från föregående vecka och handlades i genomsnitt för 77,9 USD/ton.

De nordiska vattenmagasinen är åter nästan på normala nivåer. Medan magasinen i Sverige fortsatt är långt ifrån de normala nivåerna. Magasinfyllnadsgraden i Sverige var vid ingången till veckan 45 procent, vilket är cirka 11 procentenheter under det normala.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft sjönk aningen, och låg på 70-71 procent under veckan. Detta sedan Ringhals 1, Ringhals 3 och Olkiluoto 2 fortsatt är i revision.

Källa. Energimyndigheten.

  • Systemprisär det spotpris på el som beräknas av den nordiska elbörsen, Nord Pool, under förutsättningen att det finns oändlig överföringskapacitet mellan de nordiska elspotområdena. Systempriset utgör referenspris för finansiella kontrakt på Nord Pool.
  • Medtermin menas ett avtal om köp vid en framtida tidpunkt till ett bestämt pris